Co to jest restrukturyzacja?

22 grudnia 2019

Kiedy firma znalazła się w poważny kryzys, długi wobec wspólników rosną z dnia na dzień, a rozpoczęcie procedury upadłości wydaje się najodpowiedniejszym wyjściem, prawdopodobnie przyszedł czas na przemyślenie innej opcji: restrukturyzacji.

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Restrukturyzację można zdefiniować jako przekształcenie przedsiębiorstwa mającą na celu uniknięcie jego bankructwa i w efekcie wzrost jego wartości. W naszym kraju postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy są bez wątpienia bardziej nastawione na przedsiębiorców i dostarczają im sporo możliwości doprowadzenia do układu z wierzycielami. Również postępowania toczą się krócej niż przed wejściem w życie obecnej ustawy i nie wymagają tylu formalności. Działania restrukturyzacyjne dają wiele korzyści: powstrzymać wykonanie niekorzystnych ugód, pozwalają zatrzymać egzekucje komornicze, zahamować pędzącą spiralę zadłużenia, a zwłaszcza uchować firmę przed upadłością.

4 typy postępowań restrukturyzacyjnych

Przytoczona powyżej ustawa definiuje cztery możliwości prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Są to:
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które nie toczy się przed sądem. W takim postępowaniu to zadłużony przedsiębiorca przy udziale nadzorcy układu, którego notabene sam wskazuje, na własną rękę prowadzi negocjacje z wierzycielami i zbiera ich głosy na piśmie. Zadaniem sądu jest tu jedynie uznanie układu kierując się wolą wierzycieli.
– przyspieszone postępowanie układowe, które pozwala dłużnikowi na zawarcie układu po opracowaniu i zatwierdzeniu spisu zobowiązań w uproszczonej procedurze. Toczy się ono przed sądem, jednakże w założeniu ma doprowadzić do rychłego zawarcia układu między dłużnikiem oraz wierzycielami. Ten rodzaj postępowania trwa z reguły do pół roku.
– postępowanie układowe, które wybierają przeważnie właściciele spółek na skraju niewypłacalności. W tym bardzo skrupulatnym postępowaniu sędzia może ustanowić tymczasowego nadzorcę sądowego, zabezpieczając w ten sposób dobytek dłużnika. Czas prowadzenia takiego postępowania jest często dłuższy niż rok, ponieważ w sprawach tyczących się zobowiązań spornych, to sędzia rozstrzyga o ostatecznej kwocie wierzytelności.
– postępowanie sanacyjne, które prócz działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, daje dłużnikowi sposobność przeprowadzenia działań sanacyjnych, a zarazem zapewnia bardzo szeroką ochronę przed egzekucją. Łączy się to jednak z przekazaniem zarządu nad przedsiębiorstwem.

Należy zaakcentować, że funkcjonują ograniczenia, które warunkują, jaki wariant restrukturyzacji może zostać zastosowany w danym przypadku. Np. przyspieszone postępowanie układowe i postępowania o zatwierdzenie układu można rozpocząć jedynie wtedy, gdy wysokość wierzytelności spornych nie przekracza 15% całkowitych zobowiązań, w innym przypadku niezbędne jest przystąpienie do prowadzenia postępowania układowego albo sanacyjnego. Czynności restrukturyzacyjne są trudne, więc jeśli podejmujesz decyzję o ich przeprowadzeniu, ale masz wątpliwości, który model będzie właściwy dla Twojej spółki, obligatoryjnie skorzystaj z porady doradcy restrukturyzacyjnego.