Co należy wiedzieć o likwidacji polisolokaty?

6 maja 2020

Głównie osiem-dziesięć lat temu, w rzadszych przypadkach także i dzisiaj, mnóstwo ludzi otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie posiadały lub posiadają pośrednicy finansowi (Open Finance), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych) oraz banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank). Ponieważ posiadanie polisolokaty związane jest z różnego typu opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, a brakuje gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, wzrasta ilość postępowań dotyczących odzyskiwania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w dużym skrócie i według najprostszej definicji – to kombinacja ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłacanych funduszy nie jest równy – znacznie większa ich część przeznaczona zostaje na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie wiążącej z bankiem czy ubezpieczycielem są na ogół niekorzystne. W razie nieudanej inwestycji, opłatami obarczona jest wyłącznie jedna strona – klient.
Składki na polisolokatę trzeba wnosić z częstotliwością ustaloną w umowie, przykładowo co 30 dni, 3 miesiące, 6 miesięcy lub rok. Popularną praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest reguła, że w przypadku braku wpłaty, np. przez okres trzech kolejnych miesięcy, polisolokata jest likwidowana, a klient dostaje niewielką część z funduszu, który do tego okresu zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, toteż niejednokrotnie właściciele polisolokaty decydują się na jej zlikwidowanie przed końcem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od właściciela jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty odpowiadającej ilości środków zebranych dotychczas na polisolokacie. W sprawach dotyczących likwidacji polisolokaty dobrze jest zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, dotyczących likwidacji polisolokat i odzyskiwania pieniędzy z polisolokat.