Zdobądź nowe kwalifikacje – szkolenia ABI

24 października 2018

Administrator bezpieczeństwa informacji sprawuje pieczę nad przetwarzaniem informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została powołana do istnienia w 1997 roku na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jaką wiedzę należy posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Komu przyda się certyfikat ABI?

Szkolenia ABI – czy powołanie ABI jest konieczne?

Dane osobowe muszą podlegać ochronie, szczególnie we współczesnych czasach, kiedy możliwości wykorzystania poufnych danych jest znacznie więcej. To zadecydowało, że wprowadzono instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którego rolę może pełnić tylko osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące wymagania: mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie być pozbawionym praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Ponadto kandydat musi dowieść, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według przepisów wyznaczenie ABI jest fakultatywne.

Szkolenia ABI – czym zajmuje się administrator?

Rola administratora bezpieczeństwa informacji polega na kontrolowaniu stosowania norm dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi również specjalną listę danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne szkolenia przygotowujące kandydatów na ABI. W trakcie kursu uczestnicy poznają podstawowe pojęcia, takie jak dane osobowe, administrator danych osobowych (ADO), administrator systemów informatycznych (ASI), mają szansę poznać aktualną wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się rozwiązywania problemów, jak również dowiadują się jak zabezpieczać dane. Każdy słuchacz szkolenia dostaje imienne zaświadczenie potwierdzające posiadane uprawnienia, jak również dostęp do skryptów szkoleniowych i wzorów dokumentacji.